Journal

ผลของการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินที่ต่อความงอก ความแข็งแรง และความงอกในไร่ของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงหลังจากเก็บรักษาไว้ในห้องเก็บที่มีการควบคุมอุณหภูมิและที่อุณหภูมิห้อง
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
40
2
245-256
พฤษภาคม - สิงหาคม 2009
ชาติ
-
-
-
-