Person Image

  Education

  • กส.บ.(พืชไร่นา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2511
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2513
  • Ph.D.(Agronomy Seed Technology), Mississippi State U., สหรัฐอเมริกา, 2519

  Expertise Cloud

  accelerated agingaflatoxinaging periodsaging temperaturesAlternativesArachis hypogaeablack sesamecorncropping patternsdormancyfarmer managementsfatty acidsgerminationLawLow temperaturematurationnutritive valueoilPeanutpeanut plantingPeanut seedPhu-Luang-Wang Nam khieow Forest AreaPolicypotential evaluationproteinriceseed germinationSeed primingseed qualityseed vigorSesamum indicum L.soil factorssoybean promising linesstorage potentialSustainable Land Use and Natural ResourcSystematic IntegrationviabilityWang Nam Kieow SubdistrictWater Resources Managementการเก็บเกี่ยวการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์การขึ้นทะเบียนพันธุ์การเคลือบเมล็ดพันธุ์การจัดการการผลิตการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการทดสอบผลผลิตหลายสภาพแวดล้อมการบริหารจัดการน้ำชลประทานการประเมินศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์การปลูกถั่วลิสง, การใช้ประโยชนการผลิตถั่วลิสงการเพาะเมล็ดการมีส่วนร่วมของเกษตรกรการลดความชื้นการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดการเสื่อมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้าวข้าวโพดความแข็งแรงของเมล็ดความสามารถในการเก็บรักษาคุณค่าทางโภชนาการคุณภาพของเมล็ดพันธุ์คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงคุณภาพเมล็ดพันธุ์คุณภาพเมล้ดพันธุ์โครงการชลประทานระยองงาดำเซซามินเซซาโมลินถั่วลิสงถั่วสิลง การส่งเสริม การเพ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองถั่วเหลือง คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ความแข็งแรงทางเลือกเทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวบราสสิโนสเตียรอยด์ กรดจิบเบอเรลลิก ถั่วเหลือง อุณหภูมิตํ่า ความงอกและความแข็งแรงบูรณาการเชิงระบบปริมาณน้ำมันปัจจัยทางดินป่าเขาภูหลวง-วังน้ำเขียวแป้งจากเมล็ดพืชงอกผลผลิตถั่วลิสงพาราขวัทเมล็ดงาเมล็ดถั่วลิสง, อะฟลาทอกซิน, เมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์คัดเมล็ดพืชงอกระบบการปลูกพืชโรคโคนเน่าขาว ลดต้นทุนลายพิมพ์ดีเอ็นเอสมรรถนะการผสมสายพันธุ์ถั่วเหลืองดีเด่นสารป้องกันกำจัดโรคและแมลงอะฟลาทอกซินอำเภอวังน้ำเขียวเอทีฟอน

  Interest

  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
   • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก