Journal

Article
สำนวนภาษาในเรื่องสั้นของปราบดา หยุ่น
Journal
วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal) (ISSN: 08593485)
Volume
10
Issue
1
Year
มกราคม - ธันวาคม 2002
Page
51-57
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 376321 ชื่อวิชา Modern Literary Works,4 ก.ย. 2007 - 25 ก.ย. 2009