Person Image

  Education

  • อ.บ.(ภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2522
  • อ.ม. (ภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2525
  • M.A. (Comparative Literature), University of Washington , สหรัฐอเมริกา, 2531
  • อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  representation of Thailandtourism in Thailandtravel writingsกลวิธีการเล่าเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนการเมืองการสื่อความหมายความรุนแรงจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดน่านชนชั้นกลางชนชั้นกลาง อุดมการณ์ นวนิยายไทยนวนิยายไทยบทละครเวทีปรัชญาอัตถิภาวนิยมผู้หญิงผู้หญิงไทยเพศวิถีภาพแทนภาษาเรื่องเล่าเรื่องเล่าท้องถิ่นเรื่องสั้นไทยวรรณกรรมวรรณกรรมการเดินทางวรรณกรรมไทยวรรณกรรมไทยสมัยใหม่วรรณกรรมสมัยใหม่วรรณคดีเปรียบเทียบวรรณคดีวิจารณ์วัฒนธรรมวาทกรรมวาทกรรม ชนบท บันเทิงคดีหลวงวิสาศปริวัตรอัตลักษณ์อัตลักษณ์ ชุมชน กาญจนบุรีอารมณ์ปรารถนาอำเภอสันติสุขอุดมการณ์

  Interest

  วรรณกรรมไทยสมัยใหม่, วรรณคดีเปรียบเทียบ, วรรณคดีวิจารณ์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 4 เรื่อง (Unknown 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Thailand through travel writings in English: An evaluation and representationTailanga S., Ruenbanthoeng T., Kuldilok K., Prasannam N.2016Kasetsart Journal of Social Sciences
  37(1),pp. 1-6
  2