Journal

การขยายพันธุ์น้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่องด้วยวิธีการต่อกิ่ง
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
39
3(พิเศษ
146-149
กันยายน - ธันวาคม 2008
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การรวบรวมเชื้อพันธ์และคัดเลือกพันธ์น้อยหน่าอะติมัวย่าและน้อยหน่าลูกผสม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01006499 ชื่อวิชา Specific Practicum,8 มี.ค. 2009 - 29 มี.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตน้อยหน่าและน้อยหน่าลูกผสม แหล่งทุน :สวพ. มก,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยปากช่อง , กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกน้อยหน่า, เกษตรกรผู้ปลูกน้อยหน่า การใช้ประโยชน์ :ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตน้อยหน่าและน้อยหน่าลูกผสม,1 ก.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011