การรวบรวมเชื้อพันธ์และคัดเลือกพันธ์น้อยหน่าอะติมัวย่าและน้อยหน่าลูกผสม

Publish Year National Journal 3
2009 inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "สถานภาพการผลิตน้อยหน่าและน้อยหน่าลูกผสมในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 91-96
2008 inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, "การขยายพันธุ์น้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่องด้วยวิธีการต่อกิ่ง ", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 3(พิเศษ, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 146-149
2008 exจริญญา มั่นคง, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, exกวิศร์ วานิชกุล, "สถานภาพการผลิตและการตลาดของกิจการผลิตต้นพันธุ์น้อยหน่าในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ", เกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 52-60
Publish Year International Conference 1
2009 exสมโภชน์ น้อยจินดา, exกิตติ โพธิปัทมะ, exเฉลิมชัย วงษ์อารี, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, exหทัยวรรณ์ ศิริสุขชัยถาวร, exP. Rachakhome, exA. U-Nat, "Evaluation of Antioxidant Properties in Naturally and Artificially Ripened Sugar Apple (Annona squamosa L.) Fruits", SEAsia2009&GMS2009(Southeast Asia Symposium on Quality and Safety of Fresh and Fresh Cut Produce in conjunction with Greater Mekong Subregion Conference on Postharvest Quality Management in chains), 3 - 5 สิงหาคม 2009, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2010 inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "การสำรวจ รวบรวม และจำแนกเชื้อพันธุ์น้อยหน่าและน้อยหน่าลูกผสมในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกพันธุ์น้อยหน่าและน้อยหน่าลูกผสมสายพันธุ์ที่มีการเติบโต ผลผลิต และคุณภาพผลสูงในสถานีวิจัยปากช่อง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, exนายกวิศร์ วานิชกุล, "ลักษณะประจำพันธุ์ของน้อยหน่าและน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์ A0013 B0003 C0001 และ D0005", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010
2010 inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, exนายองอาจ หาญชาญเลิศ, exนางกัลยาณี สุวิทวัส, exนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, exนายกวิศร์ วานิชกุล, "ระบบการผลิตน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่องในจังหวัดนครราชสีมาและสระบุรี", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exจริญญา มั่นคง, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, exกวิศร์ วานิชกุล, "ผลของวัสดุห่อผลต่อคุณภาพของผลน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง ", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6 , 8 - 9 ธันวาคม 2009, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Plant & Animal Regis. and Cert. / KU Invention 2
2010 inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, exนายกวิศร์ วานิชกุล, "น้อยหน่าพันธุ์ หนังเขียวเกษตร 1", Kasetsart University, 2010
2010 inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, exนายกวิศร์ วานิชกุล, "น้อยหน่าพันธุ์ ฝ้ายเขียวเกษตร 1", Kasetsart University, 2010