Journal

Article
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณดีโอและบีโอในแม่น้ำปิงตอนบน โดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองWASP .
Journal
วิศวกรรมสาร มก. (ISSN: 08574154)
Volume
21
Issue
65
Year
สิงหาคม - ตุลาคม 2008
Page
1-16
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงการหน่วยวิจัยการจัดการด้านน้ำท่วมและคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาแบบจำลองจากโปรแกรม URBS FLDWAV และ WASP เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในแม่น้ำปิงตอนบน,25 มิ.ย. 2009 - 25 มิ.ย. 2009