Journal

Variation of Total Curcuminoids Content, Antioxidant Activity and Genetic Diversity in Turmeric (Curcuma longa L.) Collections
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์) (ISSN: 00755192)
43
3
507-518
กรกฎาคม - กันยายน 2009
นานาชาติ
Traditional
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสำรวจและอนุรักษ์ทรัพยากรพืชวงศ์ขิงตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเ แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ม.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2009