Journal

Article
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ในการผลิตไบโอดีเซลด้วยคลื่นไมโครเวฟ
Journal
วิศวกรรมสาร มก. (ISSN: 08574154)
Volume
22
Issue
67
Year
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2009
Page
105-117
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202451 ชื่อวิชา Bioprocess Engineering,11 พ.ย. 2008 - 14 ม.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202553 ชื่อวิชา Biological Waste Utilization,4 มิ.ย. 2007 - 5 ก.ย. 2007

แสดงความคิดเห็น

(0)