Journal

Article
Dairy farm milk quantity, quality, and revenue within a private organization in Central Thailand
Journal
JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE (ISSN: 00218812)
Volume
87
Issue
E-Suppl.2
Year
เมษายน 2009
Page
424-425
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การจำแนกลักษณะของปัจจัยทางพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อผลกำไรของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 002414 ชื่อวิชา Dairy Production,1 ส.ค. 2008 - 20 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ข้อมูลและการใช้ประโยชน์ของข้อมูล,25 พ.ค. 2009 - 25 พ.ค. 2009