การจำแนกลักษณะของปัจจัยทางพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อผลกำไรของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย

Publish Year International Journal 8
2012 inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exMauricio A. Elzo, exสุภาวดี แหยมคง, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A comparative study on dairy production and revenue of the dairy farms supported by a private organization with those supported by a dairy cooperative in Central Thailand.", Livestock Research for Rural Development, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, เมษายน 2012, หน้า 7
2010 exสุภาวดี แหยมคง, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exMauricio A. Elzo, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Milk quantity, quality and revenue in dairy farms supported by a private organization in Central Thailand", Livestock Research for Rural Development , ปีที่ 22, กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 1-6
2009 exสุภาวดี แหยงคง, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exMauricio A. Elzo, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Dairy farm milk quantity, quality, and revenue within a private organization in Central Thailand", JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, ปีที่ 87, ฉบับที่ E-Suppl.2, เมษายน 2009, หน้า 424-425
2008 exRhone, JA, exWard, R, exDe Vries, A, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exElzo, MA, "Comparison of two milk pricing systems and their effect on milk price and milk revenue of dairy farms in the Central region of Thailand", TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION, ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2008, หน้า 341-348
2008 exJ. A. Rhone, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exM. A. Elzo, "A survey of decision making practices, educational experiences, and economic performance of two dairy farm populations in Central Thailand", TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION, ปีที่ 40, ฉบับที่ 7, ตุลาคม 2008, หน้า 475-482
2008 exJeffrey Andrew Rhone, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exMauricio A. Elzo, "Record keeping, genetic selection, educational experience and farm management effects on average milk yield per cow, milk fat percentage, bacterial score and bulk tank somatic cell count of dairy farms in the Central region of Thailand", TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION, ปีที่ 40, ฉบับที่ 8, ธันวาคม 2008, หน้า 627-636
2008 exRhone, JA, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exElzo, MA, "Factors affecting milk yield, milk fat, bacterial score, and bulk tank somatic cell count of dairy farms in the central region of Thailand", TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 147-153
2007 inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exElzo, MA, "Factors affecting milk yield and milk fat of dairy farms located in the central region of Thailand.", JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, ปีที่ 85, ตุลาคม 2007, หน้า 33-33
Publish Year International Conference 2
2007 exJeffrey Andrew Rhone, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exMauricio A. Elzo, "Factors affecting bacterial score and bulk tank somatic cell count of dairy farms in the central region of Thailand", The ADSA, PSA, AMPA, and ASAS 2007 Joint Annual Meeting, San Antonio, July 8-12, 2007, TX, 8 - 12 กรกฎาคม 2007, San Antonio เทกซัส สหรัฐอเมริกา
2007 exJeffrey Andrew Rhone, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exMauricio A. Elzo, "Factors affecting milk yield and milk fat of dairy farms located in the central region of Thailand", American Society of Animal Science (ASAS). In conjunction with the 104th Annual Convention of the Southern Association of Agricultural Scientists, Southern Section, February 3-6, 2007 Mobile, Alabama, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2007, Mobile แอละแบมา สหรัฐอเมริกา