Journal

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมสัมพันธภาพนวตกรรมประเพณีบิณฑบาตทางน้ำ
Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์) (ISSN: 01258370)
-
-
-
มีนาคม 2009
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

บิณฑบาตเรือ: บทบาทของวัดและชุมชนในการสร้างสรรค์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01553523 ชื่อวิชา Ethnic Cultural Landscape,1 พ.ย. 2009 - 1 พ.ค. 2010
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ภาควิชาออกแบบชุมชนและผังเมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มก. การใช้ประโยชน์ :การค้นคว้าอิสระ เรื่อง แนวโน้มการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมในประเทศไทย สรรค์ เวสสุนทรเทพ,31 ธ.ค. 2013 - 4 ก.ค. 2018