บิณฑบาตเรือ: บทบาทของวัดและชุมชนในการสร้างสรรค์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมไทย

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภูมิทัศน์วัฒนธรรมสัมพันธภาพนวตกรรมประเพณีบิณฑบาตทางน้ำ", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), มีนาคม 2009
Publish Year International Conference 3
2009 inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สลากภัตผลไม้และการบิณฑบาตทางน้ำ ต้นทุนทางสังคมของประเพณีดั้งเดิมในสัมพันธภาพภูมิทัศน์วัฒนธรรมเรือกสวน ", 1st Bangkok International Forum on Indigenous Management Practice(BIFIMP), 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วงศาวิทยาสังเขปว่าด้วยสถาปัตยกรรม, ภูมินิทัศน์ถิ่น, บิณฑบาตเรือ และ เรื่องที่เกี่ยวข้อง", การสัมมนาวิชาการเรื่อง 2 ทศวรรษอิโคโมสไทย : การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมเส้นทางสู่กฎบัตรประเทศไทยและการประชุมอิโคโมสไทยประจำปี 2548 , 25 ตุลาคม - 26 พฤศจิกายน 2005, Xian สาธารณรัฐประชาชนจีน
2005 inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bin-tha-bart-rua with related Issues : a brieft study at Kwae Orm riverine", Monuments and Sites in their setting - conserving cultural heritage in changing townscapes and landscapes in 15th General Assembly of ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), 17 ตุลาคม 2005 - 19 กันยายน 2006, Xian สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 3
2009 inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภูมิทัศน์วัฒนธรรมสัมพันธภาพนวตกรรมประเพณีบิณฑบาตทางน้ำ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2007 inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สลากภัตผลไม้ นวตกรรมจารีต ใน สัมพันธภาพภูมิทัศน์วัฒนธรรมเรือกสวน", 2nd ICOMOS THAILAND GENERAL ASSEMBLY AND INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2007, 1 - 3 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บิณฑบาตเรือ สถานการณ์ในภูมิทัศน์วัฒนธรรมไทย", การอนุรักษ์และพัฒนา มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน Sustainable Local Heritage Conservation :The Trandisciplinary Approch and ICOMOS Thailand Annual Meeting 2006, 17 - 18 พฤศจิกายน 2006, อุดรธานี ประเทศไทย