Journal

ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อการกลายพันธุ์ของกิ่งปักชำแพรเซี่ยงไฮ้
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
39
1
55-64
มกราคม - เมษายน 2008
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421422 ชื่อวิชา Radiation & Mutation,15 มิ.ย. 2009 - 17 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421422 ชื่อวิชา Radiation & Mutation,14 มิ.ย. 2010 - 23 ก.ย. 2010