Journal

การทดสอบทางคลินิก ระยะที่ 3 เพื่อประเมินประสิทธิผลทางคลินิกและความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตายสามสายพันธุ์ (Tri Fluvac) ในผู้ใหญ่สุขภาพดี อายุ 18-64 ปี ในจังหวัดนครพนม
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (ISSN: 2730194x)
21
2
109-124
กรกฎาคม - ธันวาคม 2023
ชาติ
-
Article
-
-