Journal

รูปแบบการจัดการธุรกิจโรงแรมระดับ5ดาวอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19
วารสารวิทยาการจัดการและการบัญชี (ISSN: 28219317)
2
2
53-80
กรกฎาคม - ธันวาคม 2023
ชาติ
-
Article
-
-