Journal

การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ จากการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับเทคนิคเกมิฟิเคชัน เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ (ISSN: 26511045)
10
1
41-52
มกราคม - มิถุนายน 2023
ชาติ
-
Article
-
-