Journal

ความรู้ ทัศนคติ และความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคต่อบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพ
วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ (ISSN: 25869744)
10
2
1-17
กรกฎาคม - ธันวาคม 2023
ชาติ
-
Article
-
-