Journal

Novel swine influenza virus subtype H3N1, United States
Emerging Infectious Diseases (ISSN: 10806059)
12
5
787-794
พฤษภาคม 2006
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

โครงการวิจัยการติดตามและเฝ้าระวังไวรัสไข้หวัดใหญ่สุกรในประเทศไทยในช่วงปี 2552

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53,3 ก.พ. 2015 - 6 ก.พ. 2015