Journal

การพัฒนาแรงจงูใจในการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ (ISSN: 26974061)
7
1
13-27
มกราคม - มิถุนายน 2023
ชาติ
-
Article
-
-