Journal

Hematology, Cytochemistry and Ultrastructure of Blood Cells in Clouded Leopard (Neofelis nebulosa)
Journal of Animal and Veterinary Advances (ISSN: 16805593)
7
7
847-853
มิถุนายน - กรกฎาคม 2008
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

โลหิตวิทยา ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ และอัลตราสตรักเจอร์ของเซลล์เม็ดเลือดของสัตว์ตระกูลเสือในประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เคี่ยมเข้มสัตว์ป่า ที่สวนสัตว์เชียงใหม่,24 มี.ค. 2010 - 24 มี.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01504521 ชื่อวิชา Advanced Veterinary Clinical Pathology,20 พ.ย. 2009 - 20 พ.ย. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ในบทความเรื่อง เฮปาโตซูนในแมวป่าหัวแบน และแมวดาว,10 ก.ย. 2010 - 31 ต.ค. 2010