โลหิตวิทยา ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ และอัลตราสตรักเจอร์ของเซลล์เม็ดเลือดของสัตว์ตระกูลเสือในประเทศไทย

Publish Year International Journal 7
2011 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inนายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์, inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, exนวลอนงค์ นาคคง, exดารกา ทองไทยนันท์, "Characterization of blood cells in Jungle cat, Felis chaus (Carnivora, Felidae)", Comparative Clinical Pathology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 319-326
2010 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inนายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์, inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, exนวลอนงค์ นาคคง, exดาราภา ทองไทยนันต์, "Characterisation of blood cells in jungle cat,. Felis chaus (Carnivora, Felidae)", comparative clinical pathology, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - กันยายน 2010, หน้า 193-198
2010 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, exน.ส.ดารกา ทองไทยนันท์, "Molecular characterization of Hepatozoon species in a leopard Cat (Prionailurus bengalesis) from Thailand", Veterinary Clinical Pathology, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - กันยายน 2010, หน้า 199-202
2010 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, inนายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์, exNarkkong NA , exPitakkingthong D, "Characterization of blood cells in the Leopard Cat (Prionailurus bengalensis)", VETERINARY CLINICAL PATHOLOGY , ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2010, หน้า 193-198
2009 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, exนวลอนงค์ นาคคง, inนายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์, exสุเมษ กมลนรนารถ, exสุนทรี อภิบาล, "Haematology, cytochemical and ultrastructural characteristics of blood cells in leopard (Panthera pardus) ", Comparative Clinical Pathology, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2009, หน้า 153-161
2008 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, exNarkkon, NA, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, exPattanarangsan, R, "Hematologic, cytochemical, ultrastructural, and molecular findings of Hepatozoon-infected flat-headed cats (Prionailurus planiceps)", VETERINARY CLINICAL PATHOLOGY, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2008, หน้า 31-41
2008 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inนายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์, exN.A. Narkkong, exS. Apibal, exD. Trogthainun, "Hematology, Cytochemistry and Ultrastructure of Blood Cells in Clouded Leopard (Neofelis nebulosa)", Journal of Animal and Veterinary Advances, ปีที่ 7, ฉบับที่ 7, มิถุนายน - กรกฎาคม 2008, หน้า 847-853
Publish Year International Conference 2
2008 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, inนายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์, exน.สงดารกา ทองไทยนันท์, inนางสาวนิรชรา โรจนแพทย์, "Hematology, Cytochemistry and Morphology of Blood Cells in Leopard Cats (Prionailurus bengalensis)", the 9th Asia-Pacific Microscopy Conference (APMC9) in conjunction with the 39th Annual Meeting of the Korean Society of Microscopy, 2 - 7 พฤศจิกายน 2008, เจจู สาธารณรัฐเกาหลี
2008 inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, exนวลอนงค์ นาคคง, exสุเมษ กมลนรนารถ, inนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, "Morphology and ultrastructure of blood cells in Jungle cats (Felis chaus)", The 9th Asia-Pacific Microscopy conference (APMC9) in conjunction with the 39th Annual meeting of the Korean Society of Microscopy, 2 - 7 พฤศจิกายน 2008, เจจู