Journal

Article
การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา: การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนและความไว
Journal
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ISSN: 16866916)
Volume
4
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2008
Page
80-91
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-