Journal

ผลกระทบของความแปรปรวนทางสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตอ้อยน้ำตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
วารสารแก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
50
6
1752-1772
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2022
ชาติ
-
Article
-
-