Journal

การศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคม ลักษณะบุคลิกภาพความว้าเหว่และความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยของนักศึกษาชาวจีน ภาควิชาธุรกิจที่กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด 19)
วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ISSN: 27303276)
14
4
135-145
ตุลาคม - ธันวาคม 2022
ชาติ
-
Article
-
-