Journal

การพัฒนาวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและอัตราการส่งการบ้านของนักเรียน ในบริบทการเรียนการสอนแบบออนแฮนด์ร่วมกับการให้รางวัลในเกมมิฟิเคชัน
วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ (ISSN: 26974061)
6
1
53-63
มกราคม - มิถุนายน 2022
ชาติ
-
-
-
-