Journal

Article
ผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลการการบัญชีเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีต่อผลประกอบการทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย
Journal
Academy of Accounting and Financial Studies Journal (ISSN: 15282635)
Volume
25
Issue
special3
Year
พฤษภาคม - มิถุนายน 2021
Page
1-11
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-