สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Asset growthBankruptcy riskBoard of DirectorsBoard Qualificationbondbudgetary controlBusiness Environment Uncertainty/ Wood Industry/ Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR)Corporate GovernanceCrude Oil PricecultureDollar Cost Averaging InvestmentEarnings ManagementEconomic ConditionsEconomic stagesemerging marketEmerging marketsequityequity returnEquity returnsESGFactors Influencingfair valueFinancial EconomicsFinancial LiteracyFinancial performanceFixed Income FundsFutures MarketGARCHgoodwill accountingGovernment pension fundGrangerGranger CausalityHong KongHygiene Factors and Motivation FactorsIdiosyncratic RiskIndustry groupsInflationInformation AsymmetryInformation DisclosureInformation ExposureInformation TransmissionInformed TradingInitial Public Offering (IPO)Insider Tradinginsider trading regulationsintangible assetsInvestmentJob Characteristicslimited attentionliquidityLump Sum Investmentmanagement control systemsmanagerial effectivenessmanagerialismMarket EfficiencyMean ReversionOil PricepensionPerformancePersistencePersonal Financepersonal financial planningPhillips CurvePolicy RateRandom WalkShareholder activismStock Exchange of ThailandUnit RootVolatilityการกำกับดูแลกิจการการขยายการท่องเที่ยวการเงิน การใช้จ่ายเงินการบัญชีการบัญชีบริหารสิ่งแวดล้อมการวางแผนและควบคุมทางการเงินการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทจดทะเบียนไทยกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเกษียณอายุขยะอิเล็กทรอนิกส์คดีสิ่งแวดล้อมความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้คุณภาพกำไรเงินกู้ยืมสำหรับนิสิตต้นทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทักษะทางการเงินธรรมาภิบาลธุรกิจรับซื้อของเก่าบรรษัทภิบาลบัญชีบริหารสิ่งแวดล้อมประมาณการหนี้สินปัจจัยผลกระทบมลพิษทางอากาศมูลค่ากิจการวิถีการผลิตอ้อย เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืนสหกรณ์เหตุจูงใจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

Executives


Persons (สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา)

Avata

ดร. สิตาภา บัวเกษ, อาจารย์

sitapa.b@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-3835-2830-40


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 11 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน, อาจารย์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 66 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 49 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
 • ทุนนอก 47 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 36 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 173 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 91 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 82 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 11 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)