Journal

Effect of a mango film on quality of whole and minimally processed mangoes
POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY (ISSN: 09255214)
47
3
407-415
มีนาคม 2008
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02212499 ชื่อวิชา Food Engineering Project,1 มิ.ย. 2011 - 31 พ.ค. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สารสกัดจากวัสดุเหลือทิ้งของมะม่วงเพื่อนำมาใช้เป็นองค์ประกอบของฟิล์มย่อยสลายได้ แหล่งทุน :ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร,1 พ.ย. 2011 - 31 พ.ค. 2012