Journal

Article
Comparison of two milk pricing systems and their effect on milk price and milk revenue of dairy farms in the Central region of Thailand
Journal
TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION (ISSN: 00494747)
Volume
40
Issue
5
Year
มิถุนายน 2008
Page
341-348
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การจำแนกลักษณะของปัจจัยทางพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อผลกำไรของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 033314 ชื่อวิชา Dairy Production,1 ก.ย. 2008 - 20 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002535 ชื่อวิชา Dairy Breeding System,1 มิ.ย. 2009 - 21 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ข้อมูลและการใช้ประโยชน์ของข้อมูล,25 พ.ค. 2009 - 20 ก.ย. 2009