Journal

Article
การอ่านความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาวในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของไทยผ่านการศึกษาผังเรือนพักอาศัย
Journal
วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม (ISSN: 26974665)
Volume
34
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2019
Page
A-35-A-52
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-