การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว บนพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย

Publish Year National Journal 2
2013 inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไพศาล เทพวงศ์ศิริรัตน์, อาจารย์, inดร.อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, ""เสาต้นแรก": บทเปรียบเทียบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง-จักรวาลวิทยา ระหว่าง ไท-กะเหรี่ยง", หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย, ปีที่ 2556-2557, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2013
2011 inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สืบค้นไท-ลาวภูคัง/ครัง/ครั่งอีกครั้ง: ตำแหน่งแห่งที่,ประวัติศาสตร์และกระบวนวิธีวิทยา", วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย ฉบับที่ 8 , ปีที่ 8, ฉบับที่ 8, กันยายน 2011 - สิงหาคม 2012, หน้า 317-333
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ไท-ลาวคัง: ชาติพันธุ์จินตกรรม", The 5th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science, 25 - 27 มกราคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2015 exนางจิตรมณี อุดมจันทร์, inดร.วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ความงามในเรือนและชุมชนพื้นถิ่นไทลาว: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย", “สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง” ประจำปี พ.ศ. 2558 , 9 ตุลาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)