Journal

Article
การประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในกรุงเทพมหานคร
Journal
Journal of Buddhist Education and Research (ISSN: 25869434)
Volume
6
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2020
Page
295-305
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-