ต้นทุนของสังคมไทยจากฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน

Publish Year National Journal 2
2020 exชฎาภรณ์ นาประดิษฐ, inดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทย กรณีศึกษาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)", Journal of Buddhist Education and Research, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 252-264
2020 exเสาวลักษณ์ นรานุภาพ, inดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์, "การประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในกรุงเทพมหานคร", Journal of Buddhist Education and Research, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 295-305
Publish Year International Conference 1
2020 inดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์, "Social Cost of Air Pollution from Particulate Matter 2.5 Micrometers (PM2.5) in Thailand", The Economy & Environment Partnership for Southeast Asia (EEPSEA) Annual Conference 2020, 9 - 11 ธันวาคม 2020, ขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย