Journal

การส่งเสริมการปฏิบัติของครูเกี่ยวกับการใช้แท๊บเล็ตในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพหานคร ด้วยโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครู
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
35
1
9-17
มกราคม - เมษายน 2020
ชาติ
-
-
-
-