Journal

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างไรให้คุณภาพสำหรับเด็ก
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
22
2
17-27
พฤษภาคม - สิงหาคม 2007
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนออทิสติกโดยการฝึกตารางเก้าช่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า นวัตกรรมใหม่จากประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก จังหวัดระยอง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การจัดทำสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาสมองผู้เรียนโดยใช้ตาราง 9 ช่อง,30 ต.ค. 2009 - 31 ต.ค. 2009