Journal

Article
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างไรให้คุณภาพสำหรับเด็ก
Journal
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
Volume
22
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2007
Page
17-27
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนออทิสติกโดยการฝึกตารางเก้าช่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า นวัตกรรมใหม่จากประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก จังหวัดระยอง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การจัดทำสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาสมองผู้เรียนโดยใช้ตาราง 9 ช่อง,30 ต.ค. 2009 - 31 ต.ค. 2009