Journal

การวิจัยเชิงคุณภาพกับกระบวนทัศน์ใหม่ทางการบริหารการศึกษา
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
22
2
5-15
พฤษภาคม - สิงหาคม 2007
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01152692 ชื่อวิชา Qualitative Research in Educational Adminis.,1 มิ.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009