Journal

Article
การวิจัยเชิงคุณภาพกับกระบวนทัศน์ใหม่ทางการบริหารการศึกษา
Journal
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
Volume
22
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2007
Page
5-15
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01152692 ชื่อวิชา Qualitative Research in Educational Adminis.,1 มิ.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009