Journal

การตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 08570108)
38
2
226-234
เมษายน - มิถุนายน 2020
ชาติ
-
-
-
-