Journal

Article
ผลกระทบการใช้อะซิโตน-บิวทานอล-เอทานอลผสมดีเซลเป็นเชื้อเพลิงต่อเสถียรภาพการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว
Journal
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ISSN: 16869869)
Volume
16
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2020
Page
89-103
Class
ชาติ
DOI
10.14416/j.ind.tech.2020.08.003
Related Link
-