การศึกษาผลกระทบในการใช้ อะซิโตน-บิวทานอล-เอทานอล เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกของเครื่องยนต์ดีเซลต่อการปลดปล่อยอนุภาคฝุ่น

Publish Year International Journal 1
2022 inนายอบ นิลผาย, อาจารย์, exKan Komanee, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Expansion heat release and thermal efficiency of acetone-butanol-ethanol-diesel blended fuel (ABE20) combustion in piston engine", Fuel, ปีที่ 309, ฉบับที่ 122214, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 122214-1-4
Publish Year National Journal 2
2021 inนายอบ นิลผาย, อาจารย์, inดร.ศักดิ์ดา ธงชาย, อาจารย์, inดร.มานิดา ทองรุณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนาวี นันต๊ะภาพ, exรณชาติ มั่นศิลป์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "ความสามารถในการสตาร์ทของอะซิโตน-บิวทานอล-เอทานอลผสมดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบ คอมมอนเรล", วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม , ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 28-42
2020 inนายอบ นิลผาย, อาจารย์, "ผลกระทบการใช้อะซิโตน-บิวทานอล-เอทานอลผสมดีเซลเป็นเชื้อเพลิงต่อเสถียรภาพการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว", วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 89-103
Publish Year International Conference 1
2020 exนายกานต์ กอมณี, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inนายอบ นิลผาย, อาจารย์, "An Experimental Investigation of ABE-Diesel Blend on Performance, Combustion, and Emissions in a Compression Ignition Engine", The 11th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 1 - 4 ธันวาคม 2020, เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย