Journal

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร (ISSN: 26974541)
10
1
1017-1034
มกราคม - มิถุนายน 2019
ชาติ
-
-
-
-