Journal

การจำลองการไหลของน้ำใต้ดินและการรุกตัวของน้ำเค็มรอบบ่อเก็บน้ำ จังหวัดพังงา
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ISSN: 08572178)
26
2
66-79
พฤษภาคม - สิงหาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-