Journal

การจำลองลักษณะของฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้วิธีวิเคราะห์อนุภาคไม่ต่อเนื่องร่วมกับการคานวณพลศาสตร์ของไหล
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ISSN: 08572178)
26
2
231-242
พฤษภาคม - สิงหาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-