Journal

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อตราสินค้าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
วารสารรัชต์ภาคย์ (ISSN: 19052243)
13
28
62-75
มกราคม - มีนาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-