Journal

การประยุกต์ใช้เทคนิคการห่อหุ้มเพื่อเตรียมโปรไบโอติกส์สำหรับสัตว์นํ้า
วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี (ISSN: 25869426)
1
2
29-39
พฤษภาคม - สิงหาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-