Journal

Article
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรของเกษตรกรชาวสวนยาง
Journal
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ISSN: 22291806)
Volume
8
Issue
15
Year
มกราคม - มิถุนายน 2018
Page
1-9
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-