Journal

Article
คุณภาพปุ๋ยมูลไส้เดือนดินจากเถามันเทศเหลือทิ้งต่อการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้ง
Journal
วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (ISSN: 22869638)
Volume
6
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2018
Page
124-133
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-