Journal

Article
การศึกษาความคล่องแคล่วว่องไวเชิงปฏิกิริยา ความเร็วในการวิ่งเปลี่ยนทิศทางและสมรรถภาพทางกายที่บ่งชี้ถึงความสามารถของนักบาสเกตบอล
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 22866558)
Volume
7
Issue
3
Year
ธันวาคม 2018
Page
34-47
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-