Journal

Article
ความคิดเห็นของราษฎรที่มีต่อโครงการประชารัฐเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่บ้านขึ่งใต้ ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
Journal
วารสารการจัดการป่าไม้ (ISSN: 1906022X)
Volume
11
Issue
21
Year
มกราคม - มิถุนายน 2017
Page
65-79
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-