Journal

Article
ความเกี่ยวข้องของราในการแข่งขันเพื่อก่อโรคบนผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
48
Issue
3(พิเศษ)
Year
กันยายน - ธันวาคม 2017
Page
137-140
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-